Múltunkról dióhéjban

Kesziben már 1262-ben templom és plébánia állt, ami egyben azt is jelentette, hogy a pap és a kántor a híveket éneklésre és olvasásra okította. A könyvnyomtatás elterjedésével a kántorból egyre inkább tanító lett. ,aki a gyerekeket írásra, olvasásra, számolásra tanította.
1611-ben a nagyszombati zsinat elrendelte, hogy a szokásos visitatiok során a tanítókat is meg kell látogatni, meg kell győződni tudásukról, tanításuk módjáról. Tanítóképzés híján az oktatás színvonala alacsony lehetett. Az iskola látogatottsága leginkább a téli időszakra korlátozódott. Az 1674.évi egyházi látogatás szerint a lapujtői gyerekek is a keszi iskolába jártak. Ebben az időben nevezetes Deák Márton volt az iskolamester. Az 1688-ban történt látogatás megemlíti, hogy Kesziben az iskolamesternek mindenki 33 liter gabonát adott.
1861-ben Toldy Ferencz tanító úr 86 gyermeket nevelt, a tanköteles 98-ból.
Az 1868. évi XXXVIII.tc. Eötvös József általi elfogadtatása , nagy lökést adott  a magyar, s ezen belül a keszi iskolaügynek. Egy 1872. évi feljegyzés szerint : „ ..van a községben egy római katholikus elemi vegyes iskola, egy tanítóval, 140 gyermekkel, egy tanteremmel.”
Az 1900-as feljegyzés szerint: „ a keszi iskola egyike a legrégebbieknek. Mostani épülete 1892-ben állíttatot fel, és szűk voltától eltekintve megfelel a mai tanügyi követelményeknek. Az elemi iskola tanulóinak tízévi átlagos száma 110, az ismétlőké 30.”
1927-től a II. világháborúig 300 körüli tanuló edződött Sztermen József, Legendy Mária és Schreier Kálmán tanítók kezei alatt.
A Keszit sem elkerülő államosítások 1948-ban, állami tulajdon és felügyelet alá helyezte az iskolánkat. Újabb két tanteremmel, majd újabb szárnnyal bővítették az egyre inkább szűkké váló épületet. A szakrendszerű oktatás térhódítása következtében egyre bővült a pedagógusi közösség létszáma. Kiváló tanítók, tanárok, igazi lámpások fordultak meg falaink között, akik méltán öregbítették a korosodó-fiatalodó alma mater hírnevét.
A rendszerváltozást követően az anyagi források szűkössége, a gyermeklétszám módszeres csökkenése új kihívásokat állított szült. Az állami tulajdonból a fenntartó önkormányzat tulajdonába került az intézmény. Az új tulajdonos erejéhez mérten gondoskodott az épületegyüttes állagának megóvásáról, bár nagy volumenű felújításra nem futotta.
1999-től a művelődési házzal vonták össze iskolánkat, s így Általános Művelődési Központként folytatódik tovább a keszi iskoláztatás immáron több évszázadra visszatekintő, túlnyomórészt sikeres története.

Iskolánk 2010. szeptember 1-jén A Platthy József Általános Iskola nevet vette fel, a legnagyobb és legeredményesebb magyar lovas után.